Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore je je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti u segmentu ribolova pridnenim povlačnim mrežama - koćama. Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika je privremena obustava na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske u razdoblju tijekom kojega je za najmanje 50% članova posade određena mjera izolacije i/ili samoizolacije uslijed pandemije virusa COVID-19. Razdoblje privremene obustave započinje onoga dana kojega je započela izolacija ili samoizolacija onoga člana posade čijom izolacijom ili samoizolacijom broj članova posade sa određenom mjerom izolacije ili samoizolacije čini najmanje 50% ukupnog broja članova posade ribarskog plovila, a završava onoga dana kojega je završila izolacija ili samoizolacija onoga člana posade čijim završetkom izolacije ili samoizolacije broj članova posade sa određenom mjerom izolacije ili samoizolacije čini manje od 50% ukupnog broja članova posade ribarskog plovila. Pravilnikom se ne određuje rok za podnošenje zahtjeva za potporu već je isti otvoren za prijave do iskorištenja financijskih sredstava, ali privremena obustava koja se financira može trajati zaključno do 31. prosinca 2020. godine. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, posebno člankom 33. stavkom 1. točkom d). Naime, ova je mjera jedna od posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva koje su uvedene kao nova mogućnost za financiranje iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15109