Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi

Razlozi donošenja ovog zakonskog akta o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/17, 111/18 i 144/20; u daljnjem tekstu: Zakon) su usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije koja se odnosi na potpore u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Stoga se dopunom Zakona osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), čime se rješava pitanje provedbe mjera potpore u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Predloženim zakonom osigurat će se i prilagodba prekršajnih odredbi Zakona uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20941