Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Pravilnikom se mijenja Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci u članku 4. stavku 1. kojim su propisani uvjeti za ostvarivanje potpore. Izmjenom Pravilnika usklađuju se uvjeti vezani za ribarsko plovilo, tj. isključuje se odredba kojom je kao uvjet definirano da ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za dodjelu državne potpore male vrijednosti. Naime, u skladu sa partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima iz sektora gospodarskog ribolova, utvrđeno je kako predmetni uvjet nije relevantan za dodjelu potpore na temelju ovoga Pravilnika, a s obzirom da se potpora ne dodjeljuje za ulaganja u plovilo već podrazumijeva kompenzaciju koja se dodjeljuje za prethodnu kalendarsku godinu i to za štete na ulovima koje su uzrokovali dupini, a na temelju uzimajući ulova, tj. količine i prosječne cijene ulovljene ribe u prethodnoj godini. Također, propisani su odgovarajući uvjeti za dodjelu potpore u odnosu na minimalni broj ribolovnih dana ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini te postojanje važeće povlastice za gospodarski ribolov na moru i autorizacije za plovilo koje je predmet potpore, a koji su relevantni za utvrđivanje prava na potporu. Nadalje, izmjenom Pravilnika se mijenja i adresa Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva na koju se podnose zahtjevi i ostala dokumentacija na temelju ovoga Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10275