Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. -2023.

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019. -2023. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) donosi se u skladu sa sljedećim Uredbama: - Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, - Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) 1308/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i - Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina. Države članice imale su obavezu dostaviti svoje nacionalne programe za novo petogodišnje razdoblje 2019. - 2023. do 01. ožujka 2018. godine, što je i učinjeno sa naše strane. Nacionalnim programom predviđene su četiri mjere: 1. Informiranje u državama članicama 2. Promidžba na tržištima trećih zemalja 3. Restrukturiranje i konverzija vinograda 4. Ulaganja u vinarije Ukupna visina raspoloživih EU sredstava je 10.382.000 EUR po financijskoj godini. Najznačajnije promjene u odnosu na Nacionalni program iz 2014. – 2018. odnose se na mjeru Informiranje u državama članicama, koja se osim iz sredstava EU fondova, sufinancira i iz držanog proračuna u omjeru 50:30, kao i u slučaju mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja. Također značajne promjene su uvedene u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda, gdje je postotak potpore povećan sa 50 % na 75 %, a uvedena je i mogućnost naknade za gubitak dohotka u financijskom obliku u iznosu od 100 %. Nacionalni program potrebno je poslati Vladi RH na donošenje. Cilj je prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava namijenjenih za ovaj program, a u cilju njegove učinkovitije provedbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7040