Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Izmjenom Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, br. 13/19 i 56/19) mijenja se odredba koja regulira ulov tune kao prilova u drugim oblicima gospodarskog ribolova, odnosno u ribolovu plivaricom srdelarom i ribolovu plutajućim parangalom. Naime, u Pravilniku je do sada postojala jedino mogućnost iskrcaja prilova iz plivarice srdelare, dok je nova odredba o prijavi prilova iz plutajućeg parangala postala moguća tek nakon stupanja na snagu ICCAT Preporuke 18-02. Slijedom istog, radi boljeg razumijevanja preformuliran je cijeli članak 4. kojim je definirano da prilov tune može biti najviše 5% ukupne mase ulova kod plivarice srdelare, odnosno najviše 20% u broju riba kod ribolova igluna plutajućim parangalom.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11592