Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o biljnom zdravstvu

Ovim Nacrtom prijedloga Zakona o biljnom zdravstvu implementira se u nacionalno zakonodavstvo Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/2031). Ovom Uredbom uspostavljena su pravila za određivanje fitosanitarnog rizika koji predstavljaju štetni organizmi i mjere za ublažavanje tih fitosanitarnih rizika. Odredbe Uredbe (EU) 2016/2031 su posebno usmjerene na učinkovitiju zaštitu Unije od štetnih organizama bilja koji se potencijalno mogu unijeti na područje Unije putem globalizacije trgovine kao i promjenom klimatskih uvjeta. Ono što je bitno istaknuti da će se primjenom Uredbe (EU) 2016/2031 osigurati bolja zaštita okoliša, šuma, javnih i privatnih posjeda što će imati za posljedicu manju uporabu zaštitnih sredstava. Za specijalizirane subjekte odnosno posjednike bilja olakšanje dolazi u jednostavnijoj i transparentnijoj dokumentaciji (unificirani obrazac biljne putovnice), boljoj zaštiti kao i u mogućoj financijskoj pomoći u otkrivanju i eradikaciji štetnih organizama. Isto tako, Uredbom (EU) 2016/2031 je predviđeno (za nadležna tijela koja ih provode) financiranje programa nadzora štetnih organizama kao i financiranje eradikacije. Jedna od najvećih novina za specijaliziranog subjekta/posjednika bilja što se u Nacrtu prijedloga Zakona o biljnom zdravstvu između ostaloga daje mogućnost specijaliziranim subjektima da samostalno pregledavaju bilje, biljne proizvode i druge predmete te za njih izdaju biljne putovnice što do sada po važećem Zakonu o biljnom zdravstvu nije bio slučaj. Prema važećem Zakonu o biljnom zdravstvu posjednici bilja (specijalizirani subjekt) bili su obavezni prijaviti godišnju proizvodnju. Na osnovu prijave godišnje proizvodnje, ovisno o vrsti bilja, fitosanitarni pregled obavljali su: fitosanitarni inspektori, stručnjaci Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te stručnjaci Hrvatskog šumarskog instituta. Na osnovu pregleda stručnjaka, a sukladno zapisniku omogućeno je posjedniku bilja (specijaliziranom subjektu) izdavanje biljne putovnice.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.9.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11828