Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu propisuje se primjena odstupanja za prijavljene površine ugara u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) br. 2022/484 kojom se predviđaju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 u pogledu provedbe određenih uvjeta koji se odnose na plaćanja za ekologizaciju („zelena plaćanja“) za godinu zahtjeva 2022. Prijedlogom izmjena omogućuje se da se zemljište ostavljeno na ugaru koristi za proizvodne aktivnosti (ispaša, košnja/žetva, uzgoj kultura za proizvodnju hrane) a da se pri tome smatra različitim usjevom za poštivanje pravila raznolikosti usjeva te da su takve površine ujedno prihvatljive kao ekološki značajne površine (EZP). Iznimno na površinama ugara koje se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 osim uobičajenih minimalnih aktivnosti koje se moraju provoditi na ugaru moguće je provesti dodatno samo ispašu. Na površinama ugara za potrebe EZP, neovisno o načinu korištenja, nije dozvoljena upotreba sredstava za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165. Prijedlogom se propisuje kontrola aktivnog poljoprivrednika u slučaju kada je poljoprivrednik većinskim vlasništvom povezan s fizičkom ili pravnom osobom koja obavlja djelatnost s negativne liste djelatnosti. Za takve poljoprivrednike propisan je novi obrazac 1A. u Prilogu 3. u kojem poljoprivrednik dostavlja podatke o „povezanoj“ fizičkoj ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnosti s negativne liste. U okviru M14 Dobrobit životinja propisuje se obveza korisnicima koji podnose zahtjev za potporu za područje dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ da do 15. listopada 2022. godine prijave u regionalnom uredu HAPIH-a ukupnu neto podnu površinu objekata za držanje životinja u svrhu upisa u JRDŽ. Ostale izmjene su nomotehničke naravi.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20473