Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Tema savjetovanja je: Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. . Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. Prijedlogom Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture propisuju se uvjeti i postupak za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture u ribnjacima i drugim uzgajalištima vodenih organizama koji su u vlasništvu ili posjedu fizičkih ili pravnih osoba. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je do 27. prosinca 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je Ministarstvu poljoprivrede za izradu ugovora o pravu na korištenje kopnenih voda za ribnjake i druga uzgajališta vodenih organizama koji su u vlasništvu ili posjedu fizičkih ili pravnih osoba. S obzirom da ugovori o pravu na korištenje kopnenih voda preduvjet za ishođenje dozvole za akvakulturu pri Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede, a što je obveza uzgajivača sukladno Zakonu o akvakulturi, s rokom 4. siječnja 2019., rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9848