Poziv na javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da prisustvuju javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva Republike Hrvatske za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, odnosno ostvarivanje načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa uz unaprjeđenje i povećavanje konkurentnosti te jačanje društvene, socijalne, gospodarske i ekološke uloge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Prava i obveze obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava trenutno su segmentalno i parcijalno regulirani kroz nekoliko propisa te ih je potrebno na transparentan način obuhvatiti, objediniti i regulirati Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu, uz otvaranje mogućnosti diverzifikacije poljoprivrednih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu te uz otvaranje daljnjih mogućnosti pojednostavljenja i fleksibilizacije uvjeta za obavljanje gospodarske poljoprivredne djelatnosti na načelima i iskustvima pozitivnih europskih praksi.

Cilj donošenja zakona je definirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstavo kao prepoznatljiv i prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika, u kojem se obavljaju gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti sa svrhom ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu. Namjera je Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu propisati uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstavu kao organizacijskom obliku gospodarskog subjekta fizičke osobe te način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odgovornost, prava i obveze nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i druga pitanja bitna za obiteljsko poljoprivredno gospodarstavo.

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je 2009. godine Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“, broj 30/09). Tim Zakonom tada je bila propisana obveza članstva za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, 2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“, broj 50/12) ukida se obvezno članstvo i uvodi dobrovoljno. To je dovelo do rasipanja značajnog broja članova te Komora nije u mogućnosti izvršiti sve zadaće koje su joj Zakonom dodijeljene, a prije svega svoju primarnu i najvažniju zadaću koja se odnosi na prikupljanje stavova poljoprivrednika i jedinstveno zastupanje njihovih interesa prvenstveno prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ali i drugim tijelima državne uprave te u radu civilnih grupa Europske komisije.

Cilj donošenja zakona je obuhvatiti obveznim članstvom u Hrvatsku poljoprivrednu komoru obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja su definirana posebnim propisom, kako bi se ojačala njihova uloga i unaprijedio status na tržištu. Ciljana skupina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji će imati obvezu članstva u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, biti će definirana posebnim propisom i obuhvaćat će ona gospodarstva koja se bave poljoprivredom kao gospodarskom djelatnošću i od nje ostvaruju dohodak. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva će kroz rad Hrvatske poljoprivredne komore moći aktivno i organizirano sudjelovati u kreiranju poljoprivredne politike radi poboljšanja proizvodnje i života u ruralnim prostorima.

Javno usmeno savjetovanje održat će se 11. rujna 2017. godine u Staklenoj dvorani Ministarstva poljoprivrede (1. kat), Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s početkom u 12.00 sati. Planirano trajanje savjetovanja je 1 sat.

Molimo zainteresirane da svoje sudjelovanje prijave putem elektroničke adrese: elinor.nikolic@mps.hr i/ili jasna.putar@mps.hr najkasnije do 8. rujna 2017. godine.