Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o zakupu šumskog zemljišta

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o zakupu šumskog zemljišta

Opis savjetovanja: Odredbom članka 59. stavka Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18.), koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine, određeno je kako se šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima gospodari pravna osoba Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću, a koja nisu privedena namjeni, mogu se davati u zakup. Isto tako odredbom stavka 8. istoga članka, određeno je da mjerila za davanje u zakup šumskog zemljišta, dokumentaciju potrebnu za javni poziv, vrijeme trajanja zakupa i kriterije za raskid ugovora o zakupu Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom. Glavna izmjena u odnosu na važeću Uredbu o načinima i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 50/18.) je u odredbi da postupak davanja u zakup šumskih zemljišta provode Hrvatske šume d.o.o. Na taj način smanjilo bi se vrijeme trajanja samoga postupka davanja u zakup šumskog zemljišta te bi se strankama, putem Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma Podružnica, omogućilo brže rješavanje pitanja na lokalnoj razini u izravnoj komunikaciji.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9850