Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

U skladu s člankom 39. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. U skladu s člankom 21. stavkom 4. Zakona o poljoprivredi, mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona i u skladu su s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.), i Uredbom komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 511, 22. veljače 2019.). Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja) utvrđuju se mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2023. godini. Ukupna financijska sredstva potrebna za provedbu Programa iznose 16.059.460,00 eura i osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/22.) unutar financijskog plana Ministarstva poljoprivrede, na aktivnosti A820055 Izravna plaćanja u poljoprivredi. Pritom, isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2023. godinu predviđaju se u sljedećoj godini (n+1), te omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima od 16.059.460,00 eura predstavlja godišnju gornju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.1.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22950