Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastlske bolesti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastlske bolesti usklađuje sa Direktivom 2018/597. Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (SL L 260, 5. 9. 1992.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/597 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (SL L 103, 23.4.2018.). Radi o izmjenama na koje javnost ne može utjecati.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7931

Obrazloženje:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastlske bolesti usklađuje sa Direktivom 2018/597. S obzirom da se radi o izmjenama na koje javnost ne može utjecati zatražena  je primjena kraćeg roka e- savjetovanja od propisnih 30 dana.