Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda se donosi na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.), a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.), Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 ?d 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10.1.2017.) i Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 ?d 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL L 5, 10.1.2017.). Provedbom Školske sheme i sustavnom edukacijom djece, njihovih roditelja, učitelja i šire javnosti kroz prateće obrazovne mjere koje škole provode u suradnji s Hrvatskom poljoprivredno – šumarskom savjetodavnom službom pridonijet će se: * promicanju uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom * povećanju unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika * podizanju razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i * edukaciji učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7956

Obrazloženje:

Za Prijedlog Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda je predviđeno e-Savjetovanje u trajanju od petnaest (15) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja s pravnim okvirom, a podrazumijeva uređivanje ciljne skupine, područja i razdoblja provedbe, prihvatljivih proizvoda, učestalosti i načina isporuke i raspodijele proizvoda, pratećih obrazovnih mjera, prihvatljivih troškova, načina odabira dobavljača, nadležnih tijela, administrativne kontrole i kontrole na terenu koji su detaljno propisani navedenim propisima Europske unije. Navedenim Pravilnikom uvodi se novi model Školske sheme kako bi se na temelju prakse i stečenog iskustva u dosadašnjoj provedbi unaprijedio sustav. Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna Europske unije, u skladu sa rokovima definiranim propisima Europske unije. Slijedom navedenog, trajanje e-Savjetovanja je skraćeno na 15 dana.