Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

Prijedlogom pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida propisuju se opći i posebni uvjeti za objekte, prostorije i opremu za obavljanje distribucije i/ili prodaje pesticida, uvjeti za zaposlenike u distribuciji i/ili prodaji pesticida, opći i posebni uvjeti za prodaju pesticida kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost distribucije i/ili prodaje pesticida (distributeri), obveza upisa distributera u središnju evidenciju distributera, sadržaj i način vođenja središnje evidencije distributera, sadržaj elektroničkog obrasca i način podnošenja zahtjeva za upis, izmjenu i/ili dopunu podataka i brisanje distributera iz središnje evidencije distributera te obveze distributera upisanih u središnju evidenciju distributera, sadržaj i način vođenja baza podataka i evidencija o pesticidima, obveza i način dostave podataka iz evidencija o pesticidima, sadržaj elektroničkog obrasca za dostavu podataka o godišnjoj prodaji pesticida te kriteriji za odobravanje upotrebe pesticida za profesionalnu primjenu i neprofesionalne korisnike. Distribucijom i prodajom pesticida smiju se baviti distributeri koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava, koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. Za obavljanje distribucije i prodaje pesticida distributeri su obvezni udovoljavati uvjetima propisanima Zakonom o održivoj uporabi pesticida, koje detaljnije uređuje ovaj Prijedlog pravilnika, a odnose se na mjesta, objekte, prostorije i opremu za obavljanje distribucije i/ili prodaje pesticida te na zaposlenike. Distributeri su propisane obveze, kao i sve aktivnosti i operacije u sustavu distribucije i/ili u prodaji pesticida, obvezni obavljati u skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida i u skladu s ovim Prijedlogom pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida. Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju podataka o distributerima pesticida i o prodaji pesticida u sklopu Fitosanitarnog informacijskog sustava. Podatke u Sustav dostavljaju distributeri pesticida elektroničkim putem. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.4.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10455