Savjetovanje s javnošću za Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva poljopriverde za 2021. godinu

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu i pripadajuće Obrasce prethodne procjene provedeno je u razdoblju od 17. rujna 2020. do 2. listopada 2020. godine. Po završetku savjetovanja Prijedlog plana je upućen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo Vlade RH koji je u svom mišljenju od 26. listopada 2020. zatražio doradu Obrazaca prethodne procjene. Također, Ured je zatražio očitovanje o potrebi izrade Zakona o izmjeni Zakona o hrani i Zakona o izmjeni Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, a temeljem dopisa Državnog inspektorata. Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je prijedlog da se navedeni zakoni uvrste u Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu. Pored navedenoga, uvidom u Nacrt programa za preuzimanje pravne stečevine EU utvrđeno je da isti sadrži Zakon o ljekovitoj hrani za životinje, a koji u Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti nije sadržan. Nacrt Programa i Prijedlog plana moraju biti usklađeni. Slijedom navedenoga, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15489