Prijedlog teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge

Obrazloženje uz prijedlog Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge 1. U cilju provođenje zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u RH, a osobito životinja koje se koriste u lancu prehrane, preventivnih mjera i mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze. ministrica poljoprivrede donijela je, godišnju Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini („Narodne novine“ broj 145/21) (u daljnjem tekstu: Naredba). Predmetnom Naredbom, a zbog posebnih okolnosti uzrokovanih elementarnom nepogodom potresa na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Jasenovac, u sastavu Sisačko-moslavačke županije, te jedinica lokalne samouprave Pokupsko i Kravarsko u sastavu Zagrebačke županije, s ciljem zaštite zdravlja životinja i ljudi od zoonoza, osiguranja higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla te dobrobiti životinja, određeno je da se posjednicima životinja s predmetnih područja troškovi provođenja mjera preventivnog cijepljenja svih goveda, konja, ovaca i koza protiv bedrenice, svih pasa protiv bjesnoće, te sve peradi protiv Newcastleske bolesti podmiruju iz državnog proračuna. 2. Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 28/21) propisane su dodatne mjere za praćenje zdravlja životinja. 3. Člankom 133. Zakona o veterinarstvu ( „Narodne novine“ broj 82/13, 148/13,115/18, i 52/21) propisano je da se na posebnoj poziciji državnog proračuna osiguravaju sredstva za financiranje mjera zdravstvene zaštite životinja namijenjena za podmirenje troškova za suzbijanje određenih zaraznih ili nametničkih bolesti, podmirenje troškova utvrđivanja pojave zarazne ili nametničke bolesti i laboratorijske dijagnostičke pretrage zaraznih ili nametničkih bolesti životinja, provođenje državnog monitoringa propisanog veterinarskim propisima, te druge svrhe u svezi s kontrolom bolesti i dobrobiti životinja. 4. Člankom 134. Zakona o veterinarstvu propisano je da posjednik životinje snosi sve troškove preventivnog cijepljenja, dijagnostičkog i drugog ispitivanja, kao i sve druge troškove u svezi s provedbom mjera koje su propisane ili naređene u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu, osim ako se radi o suzbijanju zaraznih ili nametničkih bolesti u skladu s odredbama članka 133. Zakona o veterinarstvu ili ako je Naredbom iz članka 17. Zakona o veterinarstvu drugačije određeno. U Tablici 1. priloga Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge iskazane su naknade za usluge koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna te temeljem Naredbe na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko i Jasenovac u sastavu Sisačko-moslavačke županije, te jedinica lokalne samouprave Pokupsko i Kravarsko u sastavu Zagrebačke županije. U Tablici 2. priloga Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge iskazane su naknade za usluge koje plaća posjednik. Naknade za provedbu propisanih mjera djelomično su promijenjene u odnosu na prošlu godinu i temeljem njih izrađena je procjena troškova provedbe Naredbe u 2022. godini. U Tablici 3. priloga Odluke koja je nova u odnosu na prošli cjenik ubačene su sve cijene koje se tiču provedbe službenih kontrola i nisu više u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (nadležnost DIRH): - uzorkovanje po DPMR-a, - uzorkovanje seta obrisaka trupova na liniji klanja, - uzorkovanje seta uzoraka kože vratova i cekuma, - uzorkovanje školjkaša. 1. Klinički pregled i uzorkovanje krvi perad/divlje ptice umjesto objedinjene cijene za klinički pregled od 22,00 kuna po životinji na 30,00 kuna po jatu, što u konačnici predstavlja uštedu jer se uvijek obavlja klinički pregled više životinja u jatu, i propisana je posebna cijena za uzimanje uzoraka krvi od 22,00 kune koja je usklađena s cijenama naknada koje su isplaćivane u provedbi mjera u 2021. u kriznim situacijama, 2. U poglavlju Sumnja na bolest domaćih i divljih životinja je uz dostavu obrasca potrebno dostaviti i dokaze o obavljenoj kliničkoj pretrazi te dostavi uzoraka što se sve posebno obračunava kako bi vrsta i iznos plaćenih usluga bio jasniji i transparentniji. Obzirom na broj „sumnji“ u 2021. godini potrebno je povećati broj uzoraka pretraženih u okviru godišnjih programa nadziranja. 3. Dodano je novo poglavlje Uzimanje briseva u kojem su cijene ostale iste, samo objedinjene na jednom mjestu. 4. Uzimanje uzoraka u izdvojenim programima nadziranja, propisano je da se uzorak krvi životinje za pretragu na ELG i Brucelozu uzima kao jedna usluga po jedinstvenoj cijeni. 5. Propisana je posebna cijena za Program B. meltensis koja nije povećavana. 6. Stupanjem na snagu novog zakonodavnog okvira Europske unije (Uredba (EU) 2016/429, Delegirana uredba (EU) 2020/689 i druge) program iskorjenjivanja tuberkuloze goveda je postao obavezan program iskorjenjivanja kojeg odobrava Europska komisija. Republici Hrvatskoj je program odobren od 1.1.2022. godine te se provodi po izmijenjenim pravilima, odnosno, u skladu s novom legislativom. Osnovne komponente programa koje propisuje Delegirana uredba (EU) 2020/689 su dijelom izmijenjene te su strože nego je to bilo prethodno. Promjene se odnose na obvezu dodatnog testiranja goveda koja se premještaju između dva objekata. Svako govedo koje se premješta u objekt koji ima status slobodno od bolesti mora biti prethodno testirano s negativnim rezultatom, u određenom vremenskom razdoblju koje prethodi premještanju, što prethodnih godina nije bilo obavezno. U skladu s navedenim dodana je nova usluga tuberkulinizacija (monotest) promet, gdje cijena rada, dostave materijala i materijalni troškovi se financiraju iz državnoga proračuna, a putne troškove snosi posjednik životinje. 7. Dodana je cijena za Isključivanje bolesti u divljih ptica od 200,00 kuna, a u svrhu osiguravanja plasmana izvoza živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u treće zemlje te u svrhu ranog otkrivanja bolesti- Influence ptica i Newcastlske bolesti u divljih ptica, jer je potrebno povećati broj uzoraka pretraženih u okviru godišnjih programa nadziranja. Veterinari ovlaštenih veterinarskih organizacija izlaze na teren, prikupljaju i pakiraju lešine te ih šalju u dijagnostički laboratorij zajedno s pripadajućim obrascem za slanje uzoraka na dijagnostičko pretraživanje. Obzirom da su se usluge u sklopu „Isključivanja bolesti u divljih ptica“ do sada pojedinačno obračunavale navedeni jedinstveni iznos predstavlja uštedu. 8. U poglavlju Cijepljenje peradi protiv Newcastelske bolesti propisana je naknada za Nojeve koja isto u odnosu na prošle godine nije mijenjana, ali je omaškom nije bila propisana u 2021. godini. U glavi I. Odluke dodan je stavak 3., koji kao iznimka od propisnoga cjenika, omogućava da se ovlaštenim veterinarskim organizacijama (u daljnjem tekstu: OVO) u pojedinim iznimnim slučajevima po pisanom zahtjevu, odobre dodatni troškovi (putni troškovi i troškovi smještaja) na pojedinim otocima bez osigurane kontinuirane veterinarske skrbi. U proteklome razdoblju uočeno je da u tim dijelovima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH) postoji problem s provedbom mjera zdravstvene zaštite životinja koji su međusobno povezani na način da se u njima nalazi mali broj životinja, a da su putni troškovi odnosno troškovi provedbe mjera povećani u odnosu na druge dijelove RH, što je rezultiralo da se na tim dijelovima RH nije provodila zdravstvena zaštita životinja na propisani način. Ovakvom odredbom osiguran je na transparentan način dodatnoga financiranja provedbe propisanih mjera, odnosno provedbe povjerenih poslova na jedinicama lokalne samouprave na pojedinim otocima bez osigurane kontinuirane veterinarske skrbi na način da se OVO plate dodatni troškovi koji se ne pojavljuju u dijelovima RH koji imaju osiguranu kontinuiranu veterinarsku skrb. U skladu sa svime gore navedenim, cjenik je usklađen sa izmjenom nadležnosti prema Zakonu o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ broj 52/21), te radi učinkovite provedbe mjera propisanih Naredbom.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.5.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20534