Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M4, podmjere 4.1. iz PRR RH2014.-2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., sukladno:

  • Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, SL L 347, 20.12.2013., str. 320. - 469. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
  • Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, SL L 347, 20.12.2013., str. 487. - 548. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
  • Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008, SL L 347, 20.12.2013., str. 547. - 607. i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
  • Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 ?d 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost, SL L 181, 20.6.2014., str. 48. - 73. i njenim izmjenama i dopunama
  • Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi, SL L 227, 31.7.2014., str. 1. - 17.
  • Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), SL L 227, 31.7.2014., str. 18. - 68.
  •  Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 ?d 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, SL L 227, 31.7.2014., str. 69. - 124.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4884