Savjetovanje s javnošću za Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030.

Ekološka poljoprivreda ima ključnu ulogu u očuvanju prirodnih staništa i razvoju održivog sustava proizvodnje hrane u cijelom svijetu, a njen utjecaj na okoliš i bioraznolikost je znatno manji u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Stoga, poticanjem razvoja ekološke poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo državne uprave zaduženo za izradu i provedbu Nacionalnog akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030. ujedno nastoji i doprinijeti očuvanju prirodnih bogatstava i bioraznolikosti Republike Hrvatske kao i smanjenju utjecaja poljoprivrednih proizvodnih procesa na okoliš. Postupak izrade Nacionalnog akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030. uključivao je: ► Provedbu Analize trenutnog stanja u sklopu koje su analizirani trendovi i stanje u sektoru ekološke poljoprivrede i akvakulture Europske unije i Republike Hrvatske te financijske potpore na raspolaganju ekološkim subjektima u programskom razdoblju 2014. – 2020., ► Izradu analize snaga, slabosti, prilika i prijetnji ekološke poljoprivrede i akvakulture u Hrvatskoj (SWOT analiza), ► Definiranje vizije, posebnih ciljeva, mjera kao i pripadajućeg terminskog i financijskog plana, ► Utvrđivanje povezanosti definiranih posebnih ciljeva i mjera s drugim strateškim dokumentima na europskoj i nacionalnoj razini, ► Definiranje okvira za praćenje i vrednovanje. Sam proces izrade dokumenta je bio izrazito participativan te je uključivao konzultacijski postupak s relevantnim dionicima iz sektora ekološke poljoprivrede i akvakulture s kojima je ostvarena suradnja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Također, suradnja je ostvarena i kroz provedbu anketnog upitnika među konvencionalnim i ekološkim proizvođačima, provedbu anketnog upitnika među kupcima prehrambenih proizvoda te održavanje nacionalne i regionalnih stručnih radionica s relevantnim dionicima sektora. Rezultati navedenih aktivnosti također su uključeni u Analizu trenutnog stanja i SWOT analizu, a nastavno na provedene analize i konzultacije, usuglašena je sljedeća vizija razvoja ekološke poljoprivrede i akvakulture do 2030. godine: Održiv i konkurentan sektor hrvatske ekološke poljoprivrede i akvakulture, usklađen sa standardima visoke kvalitete te podržan učinkovitim upravljanjem prirodnim resursima i digitalizacijom Vizijom je predviđen doprinos održivom i kontinuiranom razvoju svih segmenata ekološkog sektora, a kako bi se ona ostvarila, nadolazeće aktivnosti Ministarstva poljoprivrede pridonijet će informiranosti svih dionika, pa tako i potrošača kod kojih je neophodno razviti svijest o ekološkoj proizvodnji i proizvodima te povjerenje u sustav upravljanja i kontrole ekološke poljoprivrede i akvakulture. U svrhu odgovora na razvojne potrebe i prioritete koji su identificirani u ekološkoj poljoprivredi i akvakulturi, definirani su posebni ciljevi, a oni su: 1. Povećanje informiranosti i svijesti dionika u sustavu ekološke poljoprivrede i akvakulture 2. Poticanje uključivanja većeg broja proizvođača u ekološku poljoprivredu i akvakulturu 3. Jačanje lanca vrijednosti ekološke poljoprivrede i akvakulture 4. Podupiranje aktivnosti istraživanja i razvoja 5. Doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju bioraznolikosti, očuvanju tla, vode i zraka od onečišćenja iz poljoprivrede Kako bi se ovi ciljevi postigli definirano je ukupno 40 mjera kojima će se poticati razvoj ekološke poljoprivrede i akvakulture do 2030. godine. Kroz definirane mjere nastojat će se pružiti potrebne edukacije, savjetovanja i informativna podrška ekološkim proizvođačima, potaknuti poljoprivredne proizvođače na prijelaz s konvencionalne na ekološku proizvodnju, osigurati financijska održivost proizvođača te im olakšati proces proizvodnje, prerade i udruživanja, olakšati put ekoloških proizvoda od proizvođača do potrošača poticanjem promocije, distribucije i prodaje kroz turizam, poboljšati percepcija potrošača o ekološkim proizvodima kroz informiranje, poticati istraživanja i inovacije s ciljem brže zelene i digitalne tranzicije. Također, naglasak će se staviti i na poboljšanje sustava upravljanja i kontrole, međuinstitucijsku suradnju kao i uspostavu sustavnog praćenja i pohrane podataka iz ekološkog sektora. Mjere u okviru Nacionalnog akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede 2023. - 2030. provodit će Ministarstvo poljoprivrede i prateće institucije na županijskoj i lokalnoj razini, a financirat će se iz državnog proračuna te iz proračuna EU-a. Osim osnovnih izvora financiranja za podupiranje subjekata koji se bave ekološkom poljoprivredom i akvakulturom, dostupni su i drugi izvori koji nisu isključivo usmjereni na ovo područje, ali na koje ekološki subjekti mogu aplicirati te su isti sastavni dio ovog dokumenta. U konačnici, poticanjem razvoja ekološke poljoprivrede i akvakulture doprinijet će se očuvanju okoliša, ublažavanju klimatskih promjena te osiguranju bioraznolikosti i dobrobiti životinja.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.5.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20507