Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“

Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ („Narodne novine“, broj 88/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531 od 24. studenoga 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 , a kojom se detaljnije utvrđuju troškovi prihvatljivi za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7999

Obrazloženje:

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja za pravnom osnovom, a podrazumijeva definiranje uvjeta, uvjeta, kriterija i načina dodjele potpore, a koji su, uz Uredbu (EU) br. 508/2014 o EFPR-u te Uredbu (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima, detaljno već prethodno propisani Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 531/2015 (uključujući prihvatljive troškove). Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna EU, u skladu sa rokovima definiranim na razini EU, a uzimajući u obzir gore navedeno.