Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Opis savjetovanja: Usklađivanje Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13 i 148/13) s UREDBOM (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama), Uredbom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”) (Tekst značajan za EGP), Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (Tekst značajan za EGP) - Uredbom (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003. Nije dovoljno detaljno propisan djelokrug nadležnosti službenika Carinske uprave za obavljanje poslova iz članka 69. važećeg Zakona; Isto tako potrebno je: - izmijeniti odredbu kojom je potrebno da ministar krajem svake godine propisuje mjere otkrivanja, nadziranja, sprječavanja pojave i širenja, kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja i zoonoza, u skladu s epidemiološkim stanjem i razinom ugroženosti, odnosno omogućiti dugoročnije planiranje mjera; - propisati zakonsku osnovu za određivanje klaonica u kojima će se klati životinje koje se kolju u svrhu suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja; - jasnije propisati djelokrug nadležnosti čelnika tijela u dijelu određivanja i ukidanja veličine zaraženog i ugroženog područja prilikom izbijanja bolesti; - produljiti rok na koji se dodjeljuju javne ovlasti te ukinuti odredbu kojom se podnosi žalba na odabir najpovoljnije ponude istome tijelu; - izmijeniti članak 89. važećega Zakona budući da objekata Kategorije 3. koji su imali privremena rješenja više nema; - radi utvrđivanja stvarne nadležnosti izmijeniti članak 98. važećega Zakona; - proširiti mogućnost za registraciju svih subjekata sukladno Uredbi (EZ) br. 1069/2009 te da se pojednostavi sama provedba postupka registracije iz članka 100. važećeg Zakona; - propisivati zakonsku osnovu kojom se određeni materijal nusproizvoda izuzima iz koncesije iz članka 103. važećeg Zakona čime se omogućuje njegovo korištenje za posebne namjene (npr. hranidbu supova, medvjeda, životinja u ZOO) ili uklanjane u posebnim situacijama; - ispraviti grešku u članku 116. stavku 2. točki 5. važećega Zakona; - propisati kaznene odredbe iz članaka 66. i 69. važećega Zakona; - propisati kaznene odredbe iz članka 153. važećega Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9739