Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije “Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“, mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Predmet potpore su aktivnosti s ciljem razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša te se potpora dodjeljuje uzgajalištima koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i podložna su posebnim upravljačkim zahtjevima ekološke mreže Natura 2000 vezanima za ciljeve očuvanja i mjere očuvanja ciljnih vrsta ptica u skladu sa Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica. Korisnici potpore su ovlaštenici povlastice/nositelji dozvole za akvakulturu, a potpora se dodjeljuje u obliku godišnje kompenzacije za dodatne troškove i/ili izgubljeni prihod slijedom primjene upravljačkih zahtjeva ekološke mreže Natura 2000.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12370