Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uređivanju šuma

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok donošenja i način izrade šumskogospodarskih planova (šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske, osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom, program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže, program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, program gospodarenja šumama posebne namjene za potrebe obrane Republike Hrvatske, program gospodarenja šumskim sjemenskim objektima, program zaštite, njege i obnove šuma, program gospodarenja šumama posebne namjene kojima gospodari Pravna osoba) te uvjeti za izradu izvanrednih revizija šumskogospodarskih planova kao i radovi gospodarenja šumom i šumskim zemljištem. Također, ovim Pravilnikom propisuje se razdioba šumske prometne infrastrukture koja je sastavni dio šuma i šumskog zemljišta. Postupak donošenja Zakona o šumama je u tijeku, a na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode prema kojem se šumskogospodarski planovi koji sadrže analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva te pokazatelje provedbe plana smatraju planovima upravljanja ekološkom mrežom. Radi svega navedenog, mogućnosti izrade šumskogospodarskih planova i njihovog pravovremenog odobravanja, a posebno vezano uz novu kategoriju šumskogospodarskih planova i to Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže odredbe važećeg Pravilnika potrebno je uskladiti sa odredbama navedenih Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7768