Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Nacrt prijedloga uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, doprinosi boljem reguliranju davanja u zakup šumskog zemljišta. Osobito je bitno napomenuti da su u odnosu na važeću Uredbu, a tako i važeće Ugovore sklopljene prema toj Uredbi nastupile nove okolnosti, a koje se odnose na činjenicu da su Ugovori o zakupu šumskog zemljišta postali i temelj za ostvarivanje prava na IAKS mjere ruralnog razvoja. S tim ciljem u prijedlogu uredbe u odnosu na važeću, definirani su uvjeti koji moraju biti zadovoljeni, s posebnim naglaskom na zakup u svrhu pašarenja, način izbora ponuditelja, a u slučaju zakupa u svrhu pašarenja i prednosti (domicilnost, dosadašnji zakupnik, osoba mlađa od 41 i visina zakupnine), detaljno su razrađeni razlozi za raskid Ugovara kao i način raskida Ugovora u slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane zakupodavca. Za zakupnike koji uredno ispunjavaju sve obveze i zadovoljavaju potrebe uvjete u trenutku podnošenja zahtjeva za obnovom, može se uz pozitivno mišljenje Trgovačkog društva produljiti Ugovor o zakupu šumskog zemljišta sklopljen na temelju odredbi ovog prijedloga Uredbe. Za Ugovore koji su sklopljeni na temelju trenutno važeće Uredbe ne predviđa se mogućnost obnove Ugovora o zakupu. Nacrt prijedloga uredbe omogućuje jednostavniju i transparentniju administrativnu provedbu uredbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7161