Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim-povlačnim mrežama koćama za rujan/listopad 2019.

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programaza pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno - vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na morupridnenom povlačnom mrežom - koćom u razdoblju od 16. rujna 2019. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2019. godine u 24:00 sati na području ribolovnih zona C, D i E, a sukladno Planu upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama (KLASA: 022-03/14-04/96, URBROJ: 50301-05/25-14-2 od 27. ožujka 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolovana moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom(EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.9.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11862