Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida

Opis savjetovanja: Prijedlogom Pravilnika o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida postiže se usklađenost sa Direktivom Komisije (EU) 2019/782 od 15. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu usklađenih utvrđivanja ujednačenih pokazatelja rizika (SL L 127, 16.5.2019.). Navedenom Direktivom mijenja se Prilog IV. Direktive 2009/128/EZ kojim se uspostavljaju dva nova ujednačena pokazatelja rizika. Prijedlogom pravilnika o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida propisuju se usklađeni pokazatelji rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida u Republici Hrvatskoj. Direktivom 2009/128/EZ želi se smanjiti rizike i učinke upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i okoliš te promicati upotrebu integrirane zaštite bilja te alternativnih pristupa i tehnika kako bi se smanjila ovisnost o upotrebi pesticida. Stoga su na razini EU propisani ujednačeni pokazatelji rizika radi mjerenja napretka postignutog u ostvarivanju tih ciljeva na razini Unije, što će omogućiti državama članicama upravljanje rizikom na nacionalnoj razini i izvješćivanje o njemu. Usklađeni pokazatelji rizika izračunavaju se i objavljuju na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14 i 115/18) za svaku kalendarsku godinu najkasnije 20 mjeseci nakon isteka godine za koju se izračunavaju pokazatelji rizika.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11555