Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. . Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske) propisuju se dokumentacija koja je jedinicama lokalne samouprave potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je do 10. ožujka 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske čija je obveza donošenja propisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja Zakona na snagu. S obzirom da se radi o velikom poslu koje jedinice lokalne samouprave moraju obaviti u kratkom roku, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6999