Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.1. „Inovacije“ (“Narodne novine”, broj 96/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere I.1. „Inovacije“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva s ciljem podupiranja ulaganja u inovacije u ribarstvu te povećanja konkurentnosti i gospodarske uspješnosti ribarstvenih aktivnosti. Korisnici potpore u okviru ove mjere mogu biti vlasnici/ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, pravne ili fizičke osobe, odnosno subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji su korisnici odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama, zajednički korisnici odnosno što podrazumijeva organizacije/udruženja subjekata u ribarstvu priznatih sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, te znanstvena tijela. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8030