Nacrt Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Sažetak nacrta Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane izradila je prijedlog Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, kojim će se ukinuti Pravilnik o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 20/2010). Svrha novog Pravilnika je osiguravanje primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011. Naime, temelj za donošenje starog pravilnika iz 2010. godine bila je Uredba (EC) br. 1774/2002 koja od 2011. godine više nije na snazi. Nacrtom predmetnog Pravilnika propisani su postupci registracije i odobravanja objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima, način vođenja upisnika registriranih i odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima koji su u skladu s Tehničkim specifikacijama za formiranje popisa odobrenih ili registriranih objekata, postrojenja ili subjekata koji rukuju s nusproizvodima životinjskog podrijetla unutar Europske unije i u trećim zemljama. Smanjuju se administrativni zahtjevi za registraciju određenih djelatnosti te će se prijevoznici nusproizvoda registrirati na temelju zahtjeva, bez unaprijed obavljenog pregleda vozila od strane veterinarske inspekcije, a rješenja će se izdavati trajno, bez obaveze obnavljanja svake dvije godine. Određena su udaljena i teško dostupna područja na kojima se mogu koristiti odstupanja s obzirom na način uklanjanja nusproizvoda. Koristi se mogućnost derogacija, kao što je uporaba određenih materijala nusproizvoda za hranidbu smeđeg medvjeda, ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica lešinara koje žive u svojem prirodnom staništu, životinja u ZOO, cirkuskih životinja, krznaša, pasa iz registriranih uzgajališta, lovačkih i službenih pasa, pasa i mačaka u skloništima za životinje, ličinki i crva za ribičke mamce, gmazova i ptica grabljivica uzgojenih u zatočeništvu, zakapanje uginulih kućnih ljubimaca, zakapanje i spaljivanje određenih nusproizvoda u udaljenim i teško dostupnim područjima, uklanjanje na licu mjesta nusproizvoda nastalih kao posljedica kirurških zahvata ili poroda. Daje se pravni temelj za obavezu korištenja aplikacije Ministarstva naziva Nusproizvodi, radi izdavanja komercijalnog dokumenta i potvrđivanja zaprimljenih količina nusproizvoda. Također, ovim se nacrtom Pravilnika nastavlja reformska aktivnosti smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj, radi provedbe reformske mjere ukidanja pečata iz poslovne prakse. Naime, za razliku od starog Pravilnika iz 20210. godine, više neće biti propisano da zahtjev za registraciju ili odobravanje sadrži pečat.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20657