Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis), u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture te prethodnog odobrenja predmetnog programa potpore od strane Europske komisije (SA.54250). Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava uzgajivačima dagnji za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis) Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga I. Pravilnika, a najviši iznos koji se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis) koju donosi ministrica poljoprivrede. Za ovaj Pravilnik je predviđeno da se primjenjuje počevši od 2021. godine pa do kraja provedbe ovoga programa državne potpore odnosno do 2025. godine. Pravilnikom je predviđeno da se zahtjevi podnose jednom godišnje u razdoblju koje je definirano Pravilnikom (do 1. travnja, a iznimno u 2021. godini do 1. svibnja)

Savjetovanje je otvoreno do: 28.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16088