Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu se usklađuje Zakon o veterinarstvu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) na način da se: - Definira što su delegirana tijela u veterinarstvu i službene osobe za certificiranje; - Izuzimaju odredbe vezane uz uvozne kontrole budući se definiraju Zakonom o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: ZOSK), a koji je temeljni zakon za preuzimanje gore navedene Uredbe; - Omogućava povjeravanje pojedinih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti i fizičkim osobama kada je to primjenjivo; - Usklađuju odredbe o financiranju delegiranih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti s novom podjelom nadležnosti u području službenih kontrola kako je definirana ZOSK-om ; - Donosi temelj za postupanje veterinarskih inspektora koji nedostaje u Zakonu o državnom inspektoratu; - Redefiniraju uvjeti za imenovanje i poslovi ovlaštenog veterinara u skladu s novim mogućnostima povjeravanja poslova kao i potrebama na tržištu; - Omogućava primjena blažih mjera sankcioniranja ovlaštenih veterinara od postojećih, u slučaju manjih nesukladnosti u obavljanju povjerenih poslova.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14964