Savjetovanje s javnošću za Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Ovaj propis se donosi na temelju članka 7. stavka 3. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je uspostavljen institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja (u daljnjem tekstu: EU fondovi) počevši od financijskog razdoblja 2021.-2027. godine, uključujući i institucionalni okvir i programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Sustav). Dakle, samim Zakonom su već određena programska tijela u Sustavu i to tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ribarstva kao Upravljačko tijelo te kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju, i pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju. Također, Zakonom je određeno da Upravljačko tijelo može delegirati odnosno prenijeti dio svojih funkcija na jedno ili više posredničkih tijela, pri čemu zadržava cjelokupnu odgovornost za provedbu tih funkcija. Nadalje, Zakonom je propisano da će Vlada Republike Hrvatske uredbom odrediti nadležne institucije koje obavljaju ulogu spomenutih tijela određenih Zakonom te razraditi njihove međusobne odnose, funkcije i odgovornosti, u skladu sa njihovim zakonski propisanim djelokrugom i mjerodavnim pravnim propisima EU-a, ovisno o specifičnostima pojedinog programskog dokumenta za čiju se provedbu sustav uspostavlja. Funkcije i odgovornosti tijela u Sustavu propisane su Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021.), kao i Uredbom (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), specifičnom za Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19557.