Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Prijedlogom nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja prenose se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2018/484 ?d 21. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ u pogledu zahtjeva koje mora ispunjavati poljoprivredni reprodukcijski materijal određenih rodova ili vrsta porodice Palmae u pogledu organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) pronađen je u većini ugroženih područja Europske unije, te je Odluka Komisije 2007/365/EZ o hitnim mjerama u pogledu organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stavljena izvan snage Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/490. Štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) uzrokuje veliku štetu vrstama koje pripadaju porodici Palmae, uz iznimku biljaka čiji je promjer debla pri podnožju manji od 5 cm. Biljke iz porodice Palmae sade se u velikim količinama u ukrasne svrhe. Stoga se predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika utvrđuju uvjeti kako bi se osigurala kvaliteta poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Nadalje, izmjenama i dopunama Pravilnika jasnije je definirano provođenje nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8178