Savjetovanje s javnošću za nacrt Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 56/15) u nacionalno zakonodavstvo prenesena je Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja. Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625) stavlja se van snage Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja te se područje primjene proširuje i na zdravlje bilja i sredstva za zaštitu bilja. Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu, utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“, kao temelj za učinkovitije obavljanje službenih kontrola, temeljem čega od 1. travnja 2019. godine Državni inspektorat objedinjuje inspekcije koje provode službene kontrole koji su se do tada obavljale u središnjim tijelima državne uprave. Ovim Zakonom o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) omogućuje se provedba Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju i provedbu službenih kontrola, načini suradnje, komunikacije i izvješćivanja, uređuje se sustav službenih i referentnih laboratorija te prekršajne odredbe u svim područjima koji su obuhvaćeni Uredbom (EU) 2017/625 u skladu s novim ustrojem inspekcijskih službi u predmetnim područjima i svih nadležnih tijela uključenih u provedbu Zakona. Zakonom se stvaraju pretpostavke za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja te nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane. Cilj je savjetovanja upoznavanje javnosti s odredbama propisa o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima te omogućavanje aktivnog sudjelovanja.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 20.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14206