Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o uzgoju domaćih životinja

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, Direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”), kao i specifičnosti u provedbi uzgoja, trgovine, očuvanja genetske raznolikosti te reprodukcije domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
Odredbe ovoga Zakona odnose se na domaće životinje navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”).
Također, Zakonom o uzgoju domaćih životinja u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se članak 3. i 4. Direktive Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima namijenjenih natjecanjima i određivanju uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima (SL L 224, 18.8.1990.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća 2008/73/EZ od 15. srpnja 2008. o pojednostavljenju postupaka navođenja i objavljivanja podataka u područjima veterine i zootehnike i o izmjeni Direktiva 64/432/EEZ, 77/504/EEZ, 88/407/EEZ, 88/661/EEZ, 89/361/EEZ, 89/556/EEZ, 90/426/EEZ, 90/427/EEZ, 90/428/EEZ, 90/429/EEZ, 90/539/EEZ, 91/68/EEZ, 91/496/EEZ, 92/35/EEZ, 92/65/EEZ, 92/66/EEZ, 92/119/EEZ, 94/28/EZ, 2000/75/EZ, Odluke 2000/258/EZ i Direktiva 2001/89/EZ, 2002/60/EZ i 2005/94/EZ (SL L 219, 14.8.2008.) te Odluka Komisije br. 92/216/EEZ od 26. ožujka 1992. godine o prikupljanju podataka o natjecanjima za kopitare iz članka 4. stavka 2. Direktive Vijeća 90/428/EEZ, (SL L 104, 22.4.1992.).
Osim odredbi kojima se uređuje provedba europskog zakonodavstva ovim Zakonom proširuju se odredbe vezane uz uzgoj peradi (kokoši, pure, patke, guske) i sive pčele (Apis melifera carnica). te se specifično uređuju pitanja vezana uz uzgoj i reprodukciju domaćih životinja, provedbu umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanja uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, katastar pčelinjih paša, način držanja pčela i korištenje pčelinje paše, prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja, nadležno tijelo, upravni i inspekcijski nadzor i druga pitanja važna za uzgoj domaćih životinja

Navedeno savjetovanje trajati će 15 dana zbog daljnje procedure donošenja Zakona (1. i 2. čitanje Hrvatskog sabora)  te kako bismo poštovali rok za primjenu Uredbe (EU) br. 2016/1012 od 01.studenoga 2018. 

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7594