Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Prijedlog izmjene i dopune pravilnika uključuje: - definiranje novog roka za prihvaćanje i/ili ustupanje dodijeljene kvote – 1. travnja - iznimno u 2020. godini raspodjela kvote raspoređuje se po plovilima u jednakim količinama kao u 2019. godini, dok se povećanje Državne kvote dodijeljene za ribolov plutajućim parangalom u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu raspoređuje jednoliko na sva plovila. - Izmjene u postupku autorizacije plovila, odnosno uz objavu Odluke o autoriziranim plovilima, izmjenom pravilnika uvodi se i izdavanje obrasca Odobrenja radi usklađivanja sa odredbama Zakona o morskom ribarstvu. - Izmjene u članku 5. kako bi se vlasnicima plovila kojima je izdano Odobrenje pružila mogućnost da u slučaju havarije ili potonuća plovila odnosno druge više sile koja sprječava obavljanje ribolova 30 dana ili dulje tijekom sezone omogućilo prebacivanje Odobrenja na drugo plovilo ili da bez isticanja razloga imaju mogućnost do 1. kolovoza odreći se prava na korištenje kvote u tekućoj godini koju u tom slučaju ministarstvo može jednoliko rasporediti na ostala plovila kojima je izdano Odobrenje. - izmjena članka 6. radi preciznijeg pojašnjavanja prijenosa prava vezano uz dodijeljenu kvotu, odnosno ostvarenog prava na korištenje olimpijske kvote, u slučaju prijenosa povlastice u cijelosti ili pojedinačnog ribolovnog alata kojim je ostvareno pravo na Državnu kvotu na drugo plovilo. - izmjena članka 11. radi usklađivanja športskog i rekreacijskog ribolova igluna sa važećim odredbama Zakona o morskom ribarstvu - izmjena članka 17. kako bi se i u 2020. godini omogućila iznimka ne plaćanja naknade od 1 EUR/kg za dodijeljenu/iskorištenu kvotu u 2020. godini. - Izmjena Priloga 1., 2. i 3., radi usklađivanja sa nacionalnom kvotom za ribolov igluna u 2020. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13806