Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ (“Narodne novine”, broj 88/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere I.1. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti koje uključuju ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata, ulaganja u reviziju i sustave energetske učinkovitosti te izradu studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila s ciljem poboljšanja cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata te promicanja održivog ribarstva. Korisnici potpore u okviru ove mjere mogu biti vlasnici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama za ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze, posebno Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531 od 24. studenoga 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 , a kojom se detaljnije utvrđuju prihvatljivi troškovi.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8029

Obrazloženje:

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja za pravnom osnovom, a podrazumijeva definiranje uvjeta, uvjeta, kriterija i načina dodjele potpore, a koji su, uz Uredbu (EU) br. 508/2014 o EFPR-u te Uredbu (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima, detaljno već prethodno propisani Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 531/2015 (uključujući prihvatljive troškove). Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna EU, u skladu sa rokovima definiranim na razini EU, a uzimajući u obzir gore navedeno.