Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene direktive Komisije (EU) 2019/1813 оd 29. listopada 2019. o izmjeni Provedbene direktive Komisije 2014/96/EU o uvjetima označivanja, pečaćenja i pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća obuhvaćenima područjem primjene Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu boje oznake za certificirane kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te sadržaja dobavljačeva dokumenta, te odredbe Provedbene direktive Komisije 2020/177/EU оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.3.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13615