Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

Prijedlog Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju se donosi na temelju članka 181. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18 i 42/20) (u nastavku: Zakon), kojim je propisano da u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona treba donijeti novi Pravilnik. Pravilnik uređuje sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama Europske unije, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave, način i rokove dostavljanja podataka, sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i druga pitanja vezana uz državnu potporu. Pravilnik je namijenjen davateljima državne potpore, a to su središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. U odnosu na postojeći Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17), u prijedlogu Pravilnika predlažu se dvije izmjene/dopune odredaba: - u članku 2., stavci 2. i 3. u kojima se dodaju nazivi izmjena i dopuna Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.) - u članku 10. dodaje se stavak 5. koji glasi: (5) Davatelj državne potpore koji u prethodnoj godini nije dodjeljivao državne potpore temeljem odobrenog Programa dužan je o tome dostaviti Ministarstvu izjavu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. - ostale izmjene odnose se na usklađivanje sa člancima Zakona

Savjetovanje je otvoreno do: 5.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15238