Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o šumama

Zakonom o šumama uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima, s ciljem osiguranja gospodarenja na načelima održivog gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti.

Postojeći Zakon o šumama nakon čitavog niza izmjena i dopuna ne slijedi trenutne izazove koji su postavljeni pred sektor šumarstva i drvne industrije, kako s nacionalne osnove tako i s osnove potreba praćenja smjernica tijela Europske komisije, odnosno Vijeća EU. Novim Zakonom o šumama potrebno je stvoriti preduvjete za horizontalnu i vertikalnu usklađenost na nacionalnoj razini.

Cilj Zakona o šumama je smanjiti administrativne zapreke kako bi se olakšalo unaprjeđivanje gospodarenja svim šumama, a sve sa svrhom generiranja dodatne gospodarske aktivnosti putem povećanog apsorpcijskog potencijala za povlačenje raspoloživih sredstava Europskih fondova i Programa Unije. Nadalje, jedna od temeljnih vrijednosti novog Zakona o šumama predviđa poboljšanje i otklanjanje dosadašnjih poteškoća u načinu raspolaganja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske s aspekta revitalizacije i provedbe postojećih, ali i otvaranja mogućnosti novih investicijskih razvojnih projekata (poglavito u turističkome sektoru) s posrednim otvaranjem novih zelenih radnih mjesta te povećanjem doprinosa ukupnome gospodarstvu RH. Zakon o šumama nije u mogućnosti ukinuti veći dio ili cjelokupan administrativno-upravni proces već predviđa smanjenje i pojednostavljenje administrativnih postupaka poglavito u dijelu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima s ciljem ubrzanja upravnih postupaka kako bi se omogućila što optimalnija provedba investicijskih i infrastrukturnih projekata. Nadalje, cilj je umanjiti administrativne zapreke i omogućiti liberalniji pristup provođenju radova u šumama (poglavito privatnih vlasnika) po principu „povjerenja“ u ovlaštene inženjere uz redovan nadzor inspekcijskih i strukovnih tijela.

Trenutno, a i nadalje, predmetna tematika u okviru Zakona o šumama odnosi se prije svega na sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama te iskorištavanje drvnih proizvoda, ali i korištenja šuma i šumskih zemljišta. Nadalje, direktan utjecaj odredbi navedenog zakona vezan je i uz sve potencijalne investitore u dijelu poboljšanja investicijske klime smanjenjem administrativnih zapreka i pojednostavljenjem procedura, ali jednako tako posredno ima određen utjecaj i na jedinice lokalne samouprave u dijelu gdje je intencija da se dio prihoda nastalih iz šume reinvestira ponovno u područja iz kojih je navedeni prihod i proizašao.

Donošenjem novog Zakona o šumama predviđa se donošenje čitavog niza novih podzakonskih propisa kojima će se detaljnije urediti pojedine odredbe novog Zakona o šumama, te ujedno istima staviti van snage postojeći podzakonski propisi. Nadalje, normativna rješenja pojedinih odredbi novog Zakona o šumama mogla bi posljedično proizvesti i potrebu za izmjenama i dopunama Zakona o komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kao krovnog propisa kojim se uređuje djelovanje ovlaštenih inženjera te licenciranih izvođača u šumarstvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.9.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5810