Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Prijedlog Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote sadrži odredbe kojima će se regulirati pitanja koja proizlaze iz Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.) te uvjete za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote, kriterije za raspodjelu državne kvote, naknadu na dodijeljenu kvotu, način i uvjete za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune udičarskim alatima. Pravilnik predviđa da pravo na dodjelu dijela Državne kvote, pored općih uvjeta, imaju plovila koja su u razdoblju od 2014. do 2018. godine imala zabilježen ulov, iskrcaj i stavljanje u promet tune sukladno važećim propisima, izvršila plaćanje naknade za dodijeljenu kvotu u protekloj godini (kad je to primjenjivo) te nemaju dodijeljene negativne prekršajne bodove. Iznimno, Ministar putem javnog natječaja može dodijeliti pravo za dodjelu ulovne kvote i onom plovilu koje nema zabilježen ulov u referentnom razdoblju, čime se omogućava ulazak novih plovila u ovaj oblik ribolova. Predviđa se i postupak Javnog natječaja za uvođenje novih plovila u slučaju kad jedno od plovila kojima je dodijeljena kvota odustane od ribolova ili mu se kvota ne dodijeli zbog neispunjavanja uvjeta. Kvota namijenjena udičarskom ribolovu se raspoređuje na plovila koja udovoljavaju uvjetima tako da se 70 % kvote rasporedi ravnomjerno, a 30 % prema pojedinačnom udjelu u ukupnom ulovu gledajući najbolje dvije godine u protekle tri godine. Predviđeno je umanjenje pripadajuće kvote za 20 % ukoliko plovilo ne iskoristi minimalno 65 % dodijeljene kvote te dodjela iste količine plovilima koja su iskoristila više od 95 % kvote čime se onemogućava poticanje ribolova na godišnjoj razini i izbjegavanje propadanja kvote zbog neaktivnosti pojedinih plovila. Naknada za dodijeljenu kvotu će se obračunavati na kraju godine, ovisno o iskorištenoj količini i prosječnoj cijenu tune pri prvoj prodaji, pri čemu naknada iznosi 5 % prosječne cijene pomnoženo s ulovom u kilogramima čime se prepoznaju realna kretanja na tržištu i prilagođavanje godišnjim ulovima i ostvarenoj zaradi uz izbjegavanje plaćanja naknade, a da naposljetku ne realizira ulov. Također, predviđena je jednaka naknada i za tunu ulovljenu kao prilov. Pravilnik također predviđa izuzeće od obveze plaćanja naknade za tunu ulovljenu u 2019. godini u okviru gospodarskog ribolova udičarskim alatima te tunu ulovljenu kao prilov. Daljnji mehanizmi predviđaju izdavanje Odobrenja tj. godišnjih autorizacija za ribolov što također predstavlja unaprijeđenje regulacije ribolova i udovoljavanje međunarodnim propisima. Ovim Pravilnikom prenose se i postojeće odredbe koje su sadržane u Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune („Narodne novine“, br. 4/17 i 15/17) koje se odnose na regulaciju udičarskog ribolova čime će se pojednostavniti zakonska regulativa i na pregledan način će sve odredbe vezane uz udičarski ribolov biti sadržane u jedinstvenom pravilniku.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10183