Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Osnovni cilj normativnih intervencija jest usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. U tom kontekstu potrebno je izmjenama i dopunama Zakona osigurati pretpostavke za primjenu Uredbe (EU) br. 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/787) kako bi se unaprijedila postojeća pravila o alkoholnim pićima. Uredba (EU) br. 2019/787 primjenjuje se od 25. svibnja 2021. godine, dok su pojedine odredbe citirane Uredbe u primjeni od 8. lipnja 2019. godine. Nadalje, u nacionalni pravni sustav na odgovarajući način potrebno je prenijeti odredbe Direktive (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14.6.2018.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) br. 2018/851) u dijelu kojim se uređuje sprječavanje nastajanja otpada od hrane. Rok za notifikaciju navedene Direktive jest najkasnije do dana 5. srpnja 2020. godine. Također, potrebno je izvršiti odgovarajuće usklađivanje s pravnim aktima Europske unije i u drugim dijelovima Zakona, osobito u području ekološke proizvodnje kao i općenito pri obavljanju poslova službenih kontrola u smislu ovoga Zakona, a u skladu s odredbama nove uredbe Europske unije kojima se uređuje provođenje službenih kontrola. Osim obveze usklađivanja Zakona s pravnom stečevinom Europske unije, ocijenjena je potreba dodatnog unaprjeđenja postojećih normativnih rješenja u području pravila koja se odnose na stavljanje na tržište i proizvođačke organizacije, sustav kvalitete i zaštitu naziva za poljoprivredne i prehrambene proizvode, ekološku proizvodnju, baze podataka i sustav informacija u poljoprivredi, objavu pojedinih podataka iz Upisnika poljoprivrednika i elektroničku poljoprivrednu iskaznicu, kao i u drugim dijelovima Zakona. Također, nomotehničkom doradom teksta važećeg Zakona potrebno je propis učiniti jasnijim i preciznijim te otkloniti uočena pogrešna navođenja numeracije pojedinih članaka te nejasnoće koje prate primjenu pojedinih instituta, a izvršit će se i odgovarajuća uskladba s odredbama drugih propisa, prvenstveno s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18) i Uredbom (EU) br. 2017/625 koja regulira službene kontrole. Izmjenama se ujedno osigurava provedba odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. godine kojom se ukida članak 15. stavak 4. te članak 67. stavak 2. Zakona s danom 1. ožujka 2021. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15368