Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o kontrolnom sustavu u ekološkoj poljoprivredi

Pravilnikom o kontrolnom sustavu u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) se propisuju detaljne odredbe vezane uz provedbu pravila ekološke poljoprivrede, postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, postupci kontrolnih tijela u okviru provedbe kontrole i po provedenoj kontroli ekološke proizvodnje i proizvoda, sadržaj kontrolnih lista i zapisnika o kontrolama, izvještaji o provedenoj kontroli, katalog sankcija sadržaj, oblik i način vođenja baze podataka o ekološkom poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu, rokove i obrasce za dostavu podataka i način odobrenja izuzeća od pravila ekološke proizvodnje, postupak upisa subjekata u Upisnik subjekata, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika subjekata, izuzeća predviđena člankom 28. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću pratiti izmjene europskih i nacionalnih propisa, te pripremati i donositi nove propise iz ovoga područja. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću izvještavati nadležne EU službe i osigurati vjerodostojnost hrvatskog sustava nadzora ekološke proizvodnje, odnosno ovlašćuje kontrolna tijela, prati pravilno obavljanje zadaće koje su im prenesene, organizira revizije ili inspekcije kontrolnih tijela, a ako se na temelju revizije ili inspekcije utvrdi da takva ustanova ne obavlja pravilno svoje zadaće može povući to ovlaštenje, a povući će ga odmah ako kontrolna ustanova pravovremeno ne ispravi nepravilnosti. Dio zadaća nadzora sustava obavlja nadležna poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata, a nadležnost za vođenje Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji i provedbu upisa subjekata ima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnik se donosi na temelju članka 101. stavka 2., članka 102. stavka 21., članka 104. stavka 6., članka 105. stavka 8., članka 106. stavka 3., članka 108. stavka 9. i članka 112. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18). Donošenje je uvjetovano stupanjem na snagu novoga Zakona o poljoprivredi, a u odnosu na dosadašnji propis ovaj Pravilnik sadrži detaljnije propisane obveze subjekata u ekološkoj proizvodnji, odgovornosti kontrolnih tijela u postupcima provedbe kontrola ekoloških subjekata, ekološke proizvodnje i proizvodnje proizvoda te postupcima uzorkovanja, rokovima izvještavanja o provedenoj kontroli kao i prilagodbu kataloga korektivnih mjera i rokova za njihovo izvršavanje. Pravilnikom se radi uvida potrošača, a u skladu s člankom 27. stavkom 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007., namjerava uspostaviti i omogućiti transparentan i lako dostupan uvid u sljedivost svakog proizvoda, na način da se omogući uvid u podatke o svim fazama od proizvodnje i pripreme do stavljanja na tržište. Tako da se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje popis subjekata koji je poveznicama (linkovima) povezan s pripadajućim dokazima o sukladnosti proizvoda (potvrdnice/certifikati) putem poveznica (linkom) na kontrolno tijelo koja je potvrdilo proizvodnju i taj proizvod. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (Narodne novine, broj 19/16).

Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11517