Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 o EFPR-u. Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja doprinose štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada, unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta, podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi, su u vezi sa preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade, su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28.06.2007.) i rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije. Prihvatljiva ulaganja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu te modernizaciju postojećih.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15767