Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Prijedlogom pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida uređuje se područje izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika koja se sastoji od osnovnog i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida radi postizanja ciljeva održive uporabe pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš. Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici sredstava za zaštitu bilja moraju sukladno članku 5. Zakona o održivoj uporabi pesticida imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Usvajanjem Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida i donošenjem Zakona o održivoj uporabi pesticida stvoreni su uvjeti za objavu Prijedloga pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida. Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida propisuju područje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, stručne uvjete za obveznike izobrazbe, rok za obnavljanje stečenog znanja dopunskom izobrazbom, vrste modula i njihovu duljinu trajanja, minimalne uvjete za pristup kandidata izobrazbi, detaljne uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe, sadržaj programa izobrazbe, vođenje evidencije o izobrazbi, uvjete za ukidanje ovlaštenja, razinu obrazovanja i radno iskustvo kao i druge uvjeti za ovlaštenje predavača, uvjete za ukidanje ovlaštenja predavačima, zatim detaljan način i tijek provedbe izobrazbe, način i tijek polaganja ispita, izgled, sadržaj i način izdavanja potvrda o položenom ispitu, vrste, izgled i sadržaj iskaznice, postupak i način izdavanja i ukidanja iskaznice, postupanje s ukinutim i nevažećim iskaznicama, rok valjanosti iskaznice i obveze vlasnika iskaznice te druge pojedinosti vezane uz izobrazbu, sadržaj priručnika, djelokrug povjerenstva za izradu priručnika i testova za polaganje ispita, kriterije za imenovanje članova povjerenstva, broj članova povjerenstva te trajanje njihovog mandata, način rada i odlučivanja, pravo na naknadu za rad u povjerenstvu i visinu naknade te druge pojedinosti vezane uz priručnik i rad povjerenstva. Obveznici izobrazbe nakon što završe osnovni modul izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje pohađanjem dopunske izobrazbe svakih 5 godina. Obveznici izobrazbe nakon položenog ispita dobivaju potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o područjima izobrazbe iz Priloga I. ovoga Prijedloga pravilnika. Temeljem potvrde o položenom ispitu obveznicima izobrazbe se izdaje identifikacijska iskaznica. Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju podataka o provoditeljima izobrazbe, ovlaštenim predavačima, obveznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita, te izdanim identifikacijskim iskaznicama u sklopu FIS-a. Podatke o provoditeljima izobrazbe i ovlaštenim predavačima u FIS unosi Ministarstvo poljoprivrede dok podatke o obveznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita u evidenciju unose provoditelji izobrazbe. Podatke o izdanim identifikacijskim iskaznicama u središnju evidenciju unosi Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o strojevima za primjenu pesticida davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7560