Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ u okviru Prioriteta 2 Europske unije „Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji“, u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. - 2027. godine, a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021.), Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L354, 28.12.2013.) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore je sufinanciranje troškova vezanih uz pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača, priznatih u skladu sa Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1419/2013 ?d 17. prosinca 2013. godine o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12.2013) i Pravilnikom o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija („Narodne novine“, broj 137/21, 6/22 i 142/23)

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2024.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27898