Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru provedbe mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ u okviru Prioriteta 2. Europske unije „Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji“ u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. - 2027., a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore je naknada za aktivnosti s ciljem razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša, pri čemu se prihvatljive aktivnosti odnose se na primjenu akvakulturnih metoda koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima koji proizlaze iz označavanja područja mreže NATURA 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992.) i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1. 2010.). Korisnici mjere su nositelji dozvole za akvakulturu u dijelu uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2024.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27799