Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu voćnih vrsta i Sortnu listu loze

Ovim prijedlogom Pravilnika preuzimaju se odredbe Provedbene direktive Komisije 2014/97/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti, Direktiva Komisije 2004/29/EZ od 4. ožujka 2004. o utvrđivanju karakteristika i minimalnih uvjeta za inspekciju vinskih sorti i Direktiva vijeća 71/140/EZZ o izmjeni Direktive od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze. Prijedlogom navedenog Pravilnika propisuje se način upisa i vođenje Sortne liste voćnih vrsta i Sortne liste loze, održavanje sorti voćnih vrsta i loze, sadržaj sortne liste i dosjea sorte, uvjeti i postupak za obnavljanje upisa sorti u Sortnu listu voćnih vrsta i Sortnu listu loze, kao i upis »čuvanih sorti« voćnih vrsta u Sortnu listu voćnih vrsta te »čuvanih sorti« loze u Sortnu listu loze, a sve u skladu s odredbama navedenih Direktiva.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.10.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25150