Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2023. godine

Ovim dokumentom propisuje se provedba potpore u okviru mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Prioriteta 1. Europske unije „ Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa“ u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. - 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti sukladno Preporuci Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/44/2021/20 o višegodišnjem planu upravljanja za održivo iskorištavanje stokova male plave ribe u Jadranskom moru (zemljopisna potpodručja 17 i 18) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, broj 23/22,123/22 i 13/23). Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u okviru kojeg se može ostvariti potpora temeljem predmetnog propisa nakon što isti stupi na snagu provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. svibnja 2023. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2023. godine u 24:00 u trajanju od 30 dana na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23847