Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za g.j. Manastirske šume Pakra

Od dana 28. 07. 2021. do 17.08.2021. u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika, Ispostava Daruvar, Josipa Jelačića 2, Daruvar bit će na javnom uvidu dostupan program gospodarenja za: 
G. J. Manastirske šume Pakra
Katastarske općine: Vrijeska i Sirač

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike, predstavnike Općine i mjesnih odbora da se odazovu javnom uvidu i raspravi. Rasprava će se održati u prostorijama Manastira Pakra u Siraču dana 18.08.2021. sa početkom u 12:00 sati.
Raspravu organizira Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika, Odjel za unapređenje privatnih šuma – Područna jedinica Zagreb, Ispostava Daruvar, a vodi SILVA PLAN d.o.o., Jelenovac 30,  10000 Zagreb

Za Ministarstvo poljoprivrede:
Goran Godina, dipl. ing. šum.
Kontakt: tel: 099 439-2509, mail: goran.godina@mps.hr

Za izvođača radova:
Darko Jokić, dipl. ing. šum.
Kontakt: tel: 095 5096-384, mail: darkojokic@yahoo.com