Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2022. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma